اهدي نذراً

حدیثی از امام صادق علیه السلام

حضرت امام صادق علیه السلام:
یک درهم که برای امامت صرف کنی برتر است از دو ملیون درهم که در دیگر امور خیر خرج کنی.
یک درهم که در راه حج خرج شود بهتر از یک ملیون درهم است که در جای دیگر خرج شود.
ومالی که برای امامت صرف کنی برتر است از یک ملیون درهم که در حج خرج کنی.
کافی ج1 ص538

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share
Share